Adamek-Kurgan M., The Unknown Face of Feliks Nowowiejski. The Piano Works, Saarbrücken 2008.

Ankudowicz M. A., Trzy nieznane listy Feliksa Nowowiejskiego do profesora Wileńskiego Konserwatorium Władysława Kalinowskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1979 nr 1.

Babiński M., Feliks Nowowiejski, „Głos Narodu” 1935 nr 63.

Berson S., Z muzyki. Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego, „Gazeta Lwowska” 1906 nr 84.

Bielecki W., Sztumski koncert plebiscytowy Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Z dziejów Sztumu i okolic, red. J. Ryszkowski, Sztum 1997.

Bilica K., Nowowiejski Feliks, [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. XIX, red. J. Wojnowski, Warszawa 2003.

Boehm J., Feliks Nowowiejski 1877-1946. Zarys biograficzny, wyd. II Olsztyn 1977.

Boehm J., Feliks Nowowiejski w Krakowie (1909-1914), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1965 nr l (87).

Boehm J., Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1985.

Boehm J., Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny, Olsztyn 1968.

Boehm J., Koncerty plebiscytowe Feliksa Nowowiejskiego w 1919 i 1920 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1969 nr 2.

Boehm J., Powiązania z krajem i rozwój artystyczny Feliksa Nowowiejskiego w latach 1905-1909 (w świetle korespondencji Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich ze Stanisławem Bursą), „Rocznik Olsztyński” 1970, t. IX.

Boehm J., Prezentacja twórczości Feliksa Nowowiejskiego we Frankfurcie nad Menem (1905) i w Usti nad Łabą (1907), [w:] Kultura muzyczna Warmii i Mazur. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji naukowych 1986-1987, red. Z. Rondomańska, Olsztyn 1989.

Bojomir, Z muzyki. Koncert kompozytorski F. Nowowiejskiego, „Prawda” 1906 nr 19.

Bursa S., Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie, „Śpiewak” 1909 nr 4.

Bursa S., Korespondencja z Krakowa, „Przegląd Muzyczny” 1911 nr 4.

Dorożała-Brodniewicz T., Inspiracje religijne w twórczości organowej Feliksa Nowowiejskiego, „Musica Sacra Nova” 2007 nr 1.

Dorożała-Brodniewicz T., Nowowiejski Feliks, [w:] Edycja Polska Encyklopedii „Britannica”, red. W. Wolarski, Poznań 2002.

Dorożała-Brodniewicz T., Nurt narodowy w twórczości Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Katalog IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, Poznań 2010.

Dorożała-Brodniewicz T., Toposy religijne w twórczości organowej Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Muzyka i jej konteksty, cz. II, z serii Musica practica, Musica theoretica, z. 10, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2006.

Dulisz I., „Fletnia tajemna”. Liryka wokalna Feliksa Nowowiejskiego do tekstów poetów młodopolskich, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracje dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych, red. G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013.

Dulisz I., „Missa pro Pace” op. 49 nr 3 Feliksa Nowowiejskiego. Cechy stylistyczno-warsztatowe i recepcja dzieła, [w:] Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2009.

Dulisz I., Feliks Nowowiejski na Śląsku jako artysta i patriota, [w:] Ziemio moja, Ziemio śląska, red. G. Darłak, Kraków 2011.

Dulisz I., Feliks Nowowiejski o Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie, „Studia Warmińskie” 2014, t. 51.

Dulisz I., Fenomen Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń-Galusek, Toruń 2010.

Dulisz I., Śląsk w twórczości Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Kultura muzyczna na Śląsku, red. M. Bieda, H. Bias, Katowice 2011.

Dulisz I., Topos narodowy w pieśniach Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Grunwald, „Rota”, Nowowiejski: konferencja naukowa Olsztyn, 14 czerwca 2010, red. J. Chłosta. J. Jasiński, Z. Rondomańska, Olsztyn 2010.

Dulisz I., Wileński epizod Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją, red. G. Darłak, D. Lenska, I. Mida, A. Waluga, Katowice 2008.

E.M., Fèlix Nowowiejski, „Les Amis de la Pologne” 1934 nr 11.

Echa Grunwaldzkie z 1910-go roku. Wydawnictwo historyczne, pamiątkowe, ilustrowane, red. J. Paderewski, [Kraków 1910].

Echa z Amsterdamu, [b.d.], „Praca: Tygodnik Polityczny i Literacki, Ilustrowany” 1909 nr 44.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, red. L. Grzebień, Kraków 1996

Erdman J., Muzyka organowa Feliksa Nowowiejskiego na tle organowej muzyki europejskiej, [w:] Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985, red. J. Boehm, Olsztyn 1986.

Farmer A., Organ recital notes, „The Musical Times”1931 nr 1061.

Farmer A., Twenty-Five Years, „The Musical Times” 1956 nr 1365.

Feliks Nowowiejski, [b.d.], „Praca: Tygodnik Polityczny i Literacki, Ilustrowany” 1909 nr 15.

Feliks Nowowiejski, [b.d.], „Śpiewak” 1910 nr 15.

Feliks Nowowiejski, [b.d.], „Tydzień: pismo dla rodzin polskich: dodatek niedzielny do „Gazety Szamotulskiej” 1932 nr 32.

Feliksa Nowowiejskiego Psalm ,,Ojczyzna”, [b.d.], [w:] Tydzień Muzyki Polskiej w Poznaniu od 2 do 9 października 1938, red. W. Noskowski, Poznań 1938.

F. Nowowiejskiego II SymfoniaPraca i Rytm”, [b.d.], [w:] Tydzień Muzyki Polskiej w Poznaniu od 2 do 9 października 1938, red. W. Noskowski, Poznań 1938

Fokt I., „Rota” – pieśń Ojczyzny pełna, [w:] W kręgu kultury romantycznej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2010.

Fokt I., Feliks Nowowiejski. Z kolekcji Wiesławy Cichowicz, [w:] Kultura muzyczna w perspektywie regionalnej i europejskiej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2014.

Fokt I., Rękopisy utworów orkiestrowych Feliksa Nowowiejskiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, [w:] Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2007.

Fokt I., M. Szeligowska, Dla wiary i polskości, „Przewodnik Katolicki” 2009 nr 6.

Gawiejnowicz W., „Koncerty organowe” op. 56 iPoemat” na organy op. 61 Feliksa Nowowiejskiego w świetle ostatnich badań, [w:] Kultura muzyczna w perspektywie regionalnej i europejskiej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2014.

Gawiejnowicz W., Nowe spojrzenie na genezę i chronologię utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego, [w:] W kręgu romantyzmu. Organy i muzyka organowa XV, red. D. Szlagowska, Gdańsk 2014.

Gembalski J., Związki Feliksa Nowowiejskiego z Górnym Śląskiem, [w:] Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. 6, red. M. Passella, A. Wolański, M. Zduniak, Wrocław 1992.

Gołąbek A., Kaźmierczak J., Polacy w Berlinie, Olsztyn 1985.

Golianek R., Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Poznań 1998.

Gołos J., Nowowiejski jako kompozytor i wirtuoz organowy w świetle relacji i recenzji prasowych, „Poradnik Muzyczny” 1989 nr 7-8.

Heising R., Dzieła estradowe i sceniczne Feliksa Nowowiejskiego w świetle krytyki muzycznej. Wybór recenzji oQuo vadis”,Znalezieniu św. Krzyża” i” Legendzie Bałtyku”, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Gdańsk 1978.

Heski S., Ostatnia droga twórcy „Roty”, „Dziennik Polski” 1946 nr 27.

Hinz E., Nurt religijny w działalności muzycznej Feliksa Nowowiejskiego. (W 50. Rocznicę śmierci kompozytora), „Studia Pelplińskie” 1996 nr 25.

Jasieński F., Koncert kompozytorsko-konkursowy Feliksa Nowowiejskiego, „Głos Narodu” 1909 nr 83.

Kamieński Ł., „Legenda Bałtyku”, opera narodowa Feliksa Nowowiejskiego, „Muzyka” 1924 nr 21.

Kämper D., Max Bruch und Felix Nowowiejski, [w:] Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Heft 112: Studien zur Musikgeschichte des Rheinlandes IV, red. K. W. Niemöller, Köln 1975.

Karolak E., Elementy wokalne w wybranych symfoniach organowych Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Od pieśni do symfonii. Artystyczne i społeczne konteksty twórczości Feliksa Nowowiejskiego, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2013.

Kassern T. Z., Feliks Nowowiejski (z okazji odznaczenia Państwową Nagrodą Muzyczną), „Muzyka” 1935 nr 3-4 (125-126).

Kassern T. Z., Oratorium „Syn Marnotrawny” Feliksa Nowowiejskiego, „Muzyka Kościelna” 1934 nr 3-4.

Keym S., Zur Bedeutung des Nationalen bei der deutchen Rezeption polnischer Musik von 1900 bis 1914 am Beispiel von Szymanowski und Paderewski, [w:] Mehrsprachigkeit und regionale Bindung in Musik und Literatur, red. T. Mäkelä, Frankfurt/Main 2004.

Kłaput-Wiśniewska A., Feliks Nowowiejski w Bydgoszczy, [w:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach, red. B. Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 2004.

Korab J., Ostatnia droga Feliksa Nowowiejskiego, „Ruch Muzyczny” 1946 nr 3.

Kostrzewska H., Twórczość kameralna Feliksa Nowowiejskiego, [w:] De musica commentarii, vol. 4, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, Poznań 2013.

Kowalkowski A., ks., Nowowiejski w Pelplinie, [w:] Studia Pelplińskie, red. ks. W. Eborowicz, Pelplin 1974.

Kronika muzyczna. Święto morza – recital organowy Feliks Nowowiejskiego, [b.d.], „Muzyka Kościelna” 1932 nr 9-10.

Kwaśnik S., Feliks Nowowiejski jako kompozytor i pedagog chóralny, „Życie Muzyczne” 1946 nr 1-2.

Kwaśnik S., Znaczenie twórczości Feliksa Nowowiejskiego dla muzyki polskiej i religijnej, „Muzyka Kościelna” 1935 nr 3-4.

Lewandowska-Kąkol A., Wielki zapomniany: portret Feliksa Nowowiejskiego, „Przegląd Powszechny” 2008 nr 6.

Lewandowski J. B., Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora z Barczewa, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2007.

Maklakiewicz J., Każde wczoraj buduje jutro, „Dziennik Polski” 1946 nr 27.

Młodziejowski J., I takeśmy sobie muzykowali, [w:] Poznańskie wspominki 1918-1939, red. T. Kraszewski, T. Świtała, Poznań 1973.

Młodziejowski J., Śp. Feliks Nowowiejski, „Kronika Stoł. M. Poznania” 1946 nr 1.

Morawski J., Nowowiejski Feliks, [w:] MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgcmeine Enzyklopddie der Musik, t. IX, red. F. Blume, Kassel-Basel-London-New York 1961.

Morcinek G., Ondraszek u Nowowiejskiego, „Caritas” 1952 nr 2.

Neger J., Feliks Nowowiejski. Laureat Państwowej Nagrody Muzycznej na rok 1935, „Orkiestra” 1935 nr 3.

Nowicki R., Nieznany list Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach, red. B. Mielcarek-Krzyżanowska, Zeszyt nr 20, Bydgoszcz 2004.

Nowowiejscy F. M., K., Charakterystyka spuścizny rękopiśmiennej Feliksa Nowowiejskiego, „Rocznik Olsztyński” 1959, t. II.

Nowowiejscy F. M., K., Dookoła kompozytora. Wspomnienia o ojcu, Poznań 1968.

Nowowiejski F. M., Feliks Nowowiejski i jego czas, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Nowowiejski F. M., Geneza „Legendy Bałtyku”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1968 nr 1.

Nowowiejski F. M., Kardynał Hlond i Feliks Nowowiejski, „Dziś i Jutro. Katolicki Tygodnik Społeczny” 1948 nr 45.

Nowowiejski F. M., Lata poznańskie. 7 lutego na 107 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego, broszura, [b.d.].

Nowowiejski F. M., Mój Ojciec, „Mazury i Warmia. Pismo Społeczno-Kulturalne” 1956 nr 1-2.

Nowowiejski Feliks [hasło:], [w:] Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski i in., Warszawa 1995.

Nowowiejski Feliks [hasło:], [w:] Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, t. III, red. S. Lam i in., Warszawa 1925-1927.

Nowowiejski J., Na pięciolinii życia, czyli muzyczne wspomnienia na temat Ojca – ,, Anioła”, [w:] I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Sesja naukowa „Muzyka Warmii i Mazur”, Barczewo 2002.

Nowowiejski K., Feliks Nowowiejski na Śląsku, „Poglądy” 1964 nr 3.

Nowowiejski K., Nowowiejski Feliks [hasło:], [w:] Słownik muzyków polskich, t. II, red. J. M. Chomiński, Kraków 1967.

Nowowiejski K., Pod zielonym pegazem. Wspomnienia nie tylko ze współczesności, Poznań 1971.

Nowowiejski K., Wakacje z muzyką ojca, „Litery” 1964 nr 9.

Obłąk J., Feliks Nowowiejski jako organista w Olsztynie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1961 nr 2.

Obłąk J., Szkoła Muzyczna w Świętej Lipce, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1960 nr 3.

Obst M., Feliks Nowowiejski kompozytor chóralny, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Gdańsku, z. 17., Gdańsk 1978.

Ogrodziński W., Droga do Polski. (W 100-lecie urodzin Feliksa Nowowiejskiego), [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Ojciec-Anioł. Wspomnienie o Feliksie Nowowiejskim. Z Niną i Janem Nowowiejskimi rozmawiają Małgorzata Durnowska i Łukasz Kałużny, red. M. Durnowska, Poznań 2000.

Olbert J., Feliks Nowowiejski: wielki kompozytor i patriota, [w:] Seminare, t. XVIII, red. H. Skorowski, Kraków-Ląd-Łódź 2002.

Podejko P., Twórczość organowa Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Podgóreczny J., Bydgoskie rękopisy „Roty” M. Konopnickiej i F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1980.

Poliński A., Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego, „Kurier Warszawski” 1906 nr 109.

Poszowski A., Kompozycje Feliksa Nowowiejskiego o tematyce kaszubskiej, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Poźniak W., Drugi Wszechpolski Kongres Muzyki Religijnej w Krakowie, „Orkiestra” 1931 nr 12.

Przybylski T., Feliks Nowowiejski, [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław 1978.

Quo Vadis?” in choral form, [b.d.], „The New York Times” 20.03.1912.

Radzewski A., Symfonie poznańskie Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Ratajczak H., Twórczość fortepianowa Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Ratajczak J., Teatry dramatyczne, [w:] Dzieje Poznania 1918‑1945, t. II, cz. 2, red. J. Topolski, J. Trzeciakowski i in., Poznań 1998.

Recital organowy mistrza Nowowiejskiego w Gdyni, „Muzyka Kościelna” 1935 nr 9, 10.

Richard O., Felix Nowowiejski. Ein Lebensbild, „Die Tonkunst” 1909 nr 10.

Rondomańska Z., Feliks Nowowiejski wśród szambelanów papieskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Od pieśni do symfonii. Artystyczne i społeczne konteksty twórczości Feliksa Nowowiejskiego, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2013.

Schaffer B., Nowowiejski Feliks [hasło:], [w:] Leksykon kompozytorów XX wieku, t. II, red. B. Schaffer, M. Hanuszewska, A. Trzaskowski, Z. Wachowicz, Kraków 1965.

Schaffer B., Nowowiejski Feliks [hasło:] [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, t. XVIII, red. S. Sadie, J. Tyrell, London 2001.

Sikorski J., Warmia Feliksa Nowowiejskiego, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”, rocznik IV, Olsztyn 2002.

Silber K., Feliks Nowowiejski gra, „Orkiestra” 1930 nr 2.

Sperski K., Feliks Nowowiejski i jego związki z Gdynią, [w:] Gdynia muzyczna: Fragmenty panoramy 70-lecia, 1926-1996, red. St[oiński] S. M., Feliks Nowowiejski laureatem Państwowej Nagrody Muzycznej, „Śpiewak” 1935 nr 3.

Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23-25 września 1997 roku, red. L. Kuberski, Opole 1998.

Stoiński S. M., Pokłosie Wszechsłowiańskiego zjazdu śpiewaczego, „Przegląd Muzyczny” 1929 nr 6, 7, 8.

Stromenger K., Legenda Bałtyku, „Gazeta Polska” 1937 nr 297.

Stróżewski W., O pojęciu inspiracji (druk okolicznościowy), Kraków 1993.

Swat T., Warmińskie pieśni ludowe w twórczości muzycznej Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985, red. J. Boehm, Olsztyn 1986.

Szambelan Feliks Nowowiejski laureatem państwowej nagrody muzycznej, „Muzyka Kościelna” 1935 nr 3-4.

Szatrawski K. D., Feliks Nowowiejski, polski kompozytor z Warmii, „Borussia” 1999 nr 18/19.

Szatrawski K. D., Literackie i symboliczne inspiracje poematu symfonicznego „Śmierć Ellenai” Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora z Barczewa, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2007.

Szatrawski K. D., Popularny i niedoceniony – wokół amerykańskiego debiutu Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Od pieśni do symfonii. Artystyczne i społeczne konteksty twórczości Feliksa Nowowiejskiego, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2013.

Tatarska J., Feliks Nowowiejski – gatunek, forma, styl. Do problematyki, [w:] Środowisko – kompozytor – dzieło w muzyce polskiej XX wieku, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2003.

Tatarska J., Nowowiejski Feliks [hasło], [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik begrundet von Friedrich Blume, red. L. Finscher, Kassel-Basel-London-New York 2004.

Tatarska J., Nowowiejski Feliks [hasło], [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, t. VII, red. E. Dziębowska, Kraków 2002.

Tatarska J., Nowowiejski Feliks [hasło], [w:] Kompozytorzy polscy 1918-2000, cz. II: biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2007.

Taubert E. E., Recenzja koncertu kompozytorskiego F. Nowowiejskiego, „Die Musik. Halbmonatsschrift mit Bildern und Noten” 1908 nr 13.

Tomczak B. (Salezy), Wątki franciszkańskie w życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, „Studia Franciszkańskie” 2002, t. 12.

Triumf polskiego kompozytora, [b.d.], „Orędownik: Pismo dla Spraw Politycznych i Społecznych” 1904 nr 242.

Turkowski L., Feliks Nowowiejski w środowisku artystycznym międzywojennego Poznania, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Urbanyi-Krasnodębska Z., Dwa listy Feliksa Nowowiejskiego do Zygmunta Urbanyi’ego z lat 1928-1929 oraz inne dokumenty z życia muzycznego Bydgoszczy w latach 1920-1937 (zachowane w archiwum rodzinnym dzieci: Z. i Z. Urbanyi’ch), [w:] Zeszyty Naukowe nr 11, red. W. Młóciński, Bydgoszcz 1998.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Siedem melodii skomponowanych do tekstu „Roty” Marii Konopnickiej, „Muzyka” 1984 nr 3.

Werner B. E., Pieśni Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Zeszyt Naukowy nr 81, E. Sąsiadek i in., Wrocław 2001.

Wiechowicz S., Z estrady. „Znalezienie św. Krzyża” – oratorium Feliksa Nowowiejskiego, „Kurier Poznański” 1930 nr 181.

Wieczorek J. M., Wokół mistrza Nowowiejskiego, [w:] Feliks Nowowiejski. W setną rocznicę urodzin, Prace specjalne 13, red. J. Boehm i in., Gdańsk 1978.

Wojtkowiak J., Prawykonanie światowe pierwszego oratorium Feliksa Nowowiejskiego „Powrót Syna Marnotrawnego op. 3”, „Studia i Materiały WSP w Olsztynie” 1998 nr 154.

Wojtkowiak J., Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego w kontekście muzyki polskiej i europejskiej, [w:] II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Sesja naukowa „Muzyka Warmii i Mazur”, red. J. Połowianiuk, Barczewo 2003.

Wyrwa I., Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora na przykładzie wybranych symfonii opus 45, Lublin 2011.

Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej Poznania i Wielkopolski do 1918 roku, [w:] Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985, red. J. Boehm, Olsztyn 1986.

Zenderowski W., Feliks Nowowiejski,Wiadomości Barczewskie” 2007 nr 2.

Zientara-Malewska M., Moje wspomnienia o Feliksie Nowowiejskim, [w:] XV Lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, red. J. Boehm i in., Olsztyn 1962.

Zientara-Malewska M., Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła, Warszawa 1985.

Zimmermann A., Wartenburg im Ermlande, [w:] Neue Preusische Provinzional Blätter, Königsberg 1858.

***

Nowowiejski F., Apostolskie błogosławieństwo, „Muzyka Kościelna” 1939 nr 3.

Nowowiejski F., Kurs teoretyczny pod kierunkiem profesora Feliksa Nowowiejskiego, „Muzyka Kościelna” 1930 nr 2.

Nowowiejski F., „Motety Kopernikowskie” T. Z. Kasserna, „Dziennik Poznański” 1937 nr 267.

Nowowiejski F., Aforyzm o muzyce, [w:] Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników T. Kościuszki i K. Pułaskiego i połączony z tym I Kongres Narodowy Polski w Waszyngtonie, red. R. Piątkowski, Chicago 1911.

Nowowiejski F., Georges Renard, „Muzyka Kościelna” 1934 nr 11-12.

Nowowiejski F., Impresarjo. Charles Kiesgen i Theo Ysaÿe, ich rola w życiu muzycznem Francji, „Orkiestra” 1934 nr 9.

Nowowiejski F., Impresje z Paryża, „Tęcza” 1934 nr 10.

Nowowiejski F., Improwizacja na organach, „Muzyka Kościelna” 1927 nr 4.

Nowowiejski F., Improwizacja, „Hosanna” 1927 nr 5.

Nowowiejski F., Kochani Śpiewacy!, „Ogniwo. Dwutygodnik Młodzieży Polskiej w Czechosłowacji”, 1937 nr 13.

Nowowiejski F., Kolęda: „Hola, pasterze z pola”, „Dziennik Bydgoski” 1930 nr 299.

Nowowiejski F., Legenda Bałtyku, „Przyjaciel Przyrody. Miesięcznik dla młodzieży”, 1931 nr 1 i nr 2.

Nowowiejski F., Marcel Dupre, „Muzyka Kościelna” 1934 nr 9-10.

Nowowiejski F., Moje najgłębsze wzruszenie muzyczne, „Muzyka” 1936 nr 7-12.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno-muzycznego, „Muzyka Kościelna” 1933 nr 9-10.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno-muzycznego. Część II, „Muzyka Kościelna” 1933 nr 11-12.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno-muzycznego. Część III, „Muzyka Kościelna” 1934 nr 1-2.

Nowowiejski F., O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kościelno-muzycznego. Dokończenie, „Muzyka Kościelna” 1934 nr 3-4.

Nowowiejski F., Organy w kościele par. w Janowie na G. Śląsku, zbudowane przez firmę Bracia Rieger w Karniowie, „Muzyka Kościelna” 1931 nr 1-2.

Nowowiejski F., Ostatni list Nowowiejskiego, „Ruch Muzyczny” 1946 nr 3.

Nowowiejski F., Pokłosie III Ogólnopolskiego Kongresu Muzyki Kościelnej, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 1933 nr 9-10.

Nowowiejski F., Polska Pieśń Warmijska, „Polacy Zagranicą” 1936 nr 6.

Nowowiejski F., Przedmowa, [w:] Mikołaj Gomółka. 10 Psalmów op. 44 na trzygłosowy chór żeński lub chłopięcy, Poznań 1933.

Nowowiejski F., Przedmowa, [w:] Nowy Śpiewnik Polski op. 40, Poznań--Warszawa-Wilno-Lublin 1924.

Nowowiejski F., Towarzystwo Przyjaciół Muzyki Organowej w Paryżu, „Muzyka Kościelna” 1935 nr 9-10.

Nowowiejski F., W sprawieLegendy Bałtyku”, „Prosto z Mostu” 1937 nr 55 (163).

Nowowiejski F., Wrażenia z Frankfurtu nad Menem (Dokończenie), „Muzyka Kościelna” 1937 nr 1.

Nowowiejski F., Wrażenia z Frankfurtu nad Menem, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1936 nr 303.

Nowowiejski F., Wrażenia z Frankfurtu nad Menem, „Muzyka Kościelna” 1936 nr 11-12.

Nowowiejski F., Wspomnienie o ś.p. ks. Kanoniku Wacławie Lewandowskim, „Muzyka Kościelna” 1939 nr 2.

Nowowiejski F., Gieburowski W., Ogłoszenie dla kandydatów, „Śpiewak Śląski” 1920 nr 2.

Nowowiejski F. i in., Nasi współcześni muzycy o śpiewie chóralnym, „Przyjaciel Pieśni” 1936 nr 8.

Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”

imit Ministerstwo Kultury Feliks Nowowiejski2017 Miasto Poznań

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

© Nowowiejski.pl 2024   Polityka Prywatności
Design i wykonanie: Solmedia Poznań
tekst

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie i przekazywanie dokumentów związanych z aktywnością artystyczną, naukową i organizacyjną Feliksa Nowowiejskiego, a pozostających w zbiorach prywatnych.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypożyczenie dokumentów w celu ich skatalogowania oraz za wyrażenie zgody na włączenie niektórych materiałów w oryginale do zbiorów Archiwum Salonu Muzycznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.

Cenne byłyby nie tylko fotografie, korespondencja, prasa, druki ulotne, pocztówki, nagrania dźwiękowe, filmy, ale również wspomnienia, zapiski oraz inne ciekawostki. Pozyskane tą drogą dokumenty w znaczący sposób poszerzą i wzbogacą archiwalia kompozytora; będą też mogły być udostępniane w celu ich naukowego opracowania a najciekawsze z nich będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.

Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jesteśmy przekonani, iż każda opowieść, wspomnienie, pamiątka – poszczególnych osób i rodzin pomogą przybliżyć przeszłość tak nieodległą, a ciągle tak mało znaną.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani przekazaniem materiałów, prosimy o kontakt